PXI FPGA Multi-Function I/O

PXI FPGA 多功能模組

NI 的多功能 I/O 可重置模組結合了可客製化 FPGA 特性與多功能的I/O功能,使其成為極具彈性的硬件選擇。

PXI FPGA 多功能模組

您可以在同一模組上實踐類比輸出輸入、數位輸出輸入、內外部觸發、計數器/計時器,進行毫秒等級的高速硬體數值運算,訂製客製化硬體邏輯控制,或類比數位通到相互觸發等多樣功能,適用於需要高速運算,奈秒等級多通道觸發,或即時控制等相關應用。

NI PXI / PXIe FPGA 多功能 I/O 模組的簡單規格比較如下:

3.3.2.1.5.1.csv

型號介面類型FPGA Model類比輸入通道最高取樣率類比輸入解析度類比輸出通道
PXIe-7868PXIeKintex-7 325T FPGA61 MS/s16 bits18
PXIe-7867PXIeKintex-7 160T FPGA61 MS/s16 bits18
PXIe-7866PXIeKintex-7 325T FPGA21 MS/s16 bits24
PXIe-7865PXIeKintex-7 160T FPGA21 MS/s16 bits24
PXIe-7862PXIeKintex-7 325T FPGA81 MS/s16 bits8
PXIe-7861PXIeKintex-7 160T FPGA81 MS/s16 bits8
PXIe-7858PXIeKintex-7 325T FPGA161 MS/s16 bits8
PXIe-7857PXIeKintex-7 160T FPGA161 MS/s16 bits8
PXIe-7856PXIeKintex-7 160T FPGA8750 kS/s16 bits8
PXIe-7847PXIeKintex-7 160T FPGA8500 kS/s16 bits8
PXIe-7846PXIeKintex-7 160T FPGA8500 kS/s16 bits8
PXI-7854PXIVirtex-5 LX110 FPGA81 MS/s16 bits8
PXI-7853PXIVirtex-5 LX85 FPGA8750 kS/s16 bits8
PXI-7852PXIVirtex-5 LX50 FPGA8750 kS/s16 bits8
PXI-7851PXIVirtex-5 LX30 FPGA8750 kS/s16 bits8
PXI-7842PXIVirtex-5 LX50 FPGA8750 kS/s16 bits8
PXI-7841PXIVirtex-5 LX30 FPGA8200 Ks/s16 bits8